Các số công báo
Số 17+18 , năm 2015 ngày 20/04/2015
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
19/04/2015 Quyết định quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
19/04/2015 Quyết định ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
19/04/2015 Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2015
19/04/2015 Nghị quyết về phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
19/04/2015 Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
19/04/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015
19/04/2015 Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông
19/04/2015 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
19/04/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Trà Lĩnh năm 2015
19/04/2015 Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
19/04/2015 Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2014
19/04/2015 Quyết định về việc ban hành Nội quy cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, huyện Phục Hòa; Nội quy cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang; Nội quy cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng; Nội quy cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
19/04/2015 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
19/04/2015 Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
19/04/2015 Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình
19/04/2015 Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình
19/04/2015 Nghị quyết Về việc phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình năm 2015
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
19/04/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 2 đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu trong nhiệm kỳ 2011 - 2016
19/04/2015 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân huyện năm 2015
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready