Các số công báo
Số 15+16 , năm 2015 ngày 20/03/2015
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
19/03/2015 Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
19/03/2015 Quyết định ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
19/03/2015 Quyết định về việc bổ sung danh mục phí, mức thu phí đối với hàng hóa là ô tô tạm nhập tái xuất qua lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
19/03/2015 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
19/03/2015 Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
19/03/2015 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
19/03/2015 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015
19/03/2015 Nghị quyết về phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
HĐND HUYỆN THẠCH AN
19/03/2015 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
19/03/2015 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
19/03/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2015
19/03/2015 Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2015
19/03/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất đai năm 2015
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
19/03/2015 Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng năm 2015
19/03/2015 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng năm 2015
19/03/2015 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần thứ hai đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khóa XVIII bầu trong nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
19/03/2015 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2015 Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa khóa XVIII
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
19/03/2015 Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên
19/03/2015 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên
19/03/2015 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần thứ hai đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên bầu trong nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN THẠCH AN
19/03/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2014
19/03/2015 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
19/03/2015 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
19/03/2015 Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready