Các số công báo
Số 13+14 , năm 2015 ngày 05/03/2015
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
04/03/2015 Quyết định về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
04/03/2015 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
04/03/2015 Nghị quyết về phê chuẩn các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2015
04/03/2015 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015
04/03/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch vốn và các danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo (C.T 135) năm 2015
04/03/2015 Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc
04/03/2015 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc khóa XVIII
04/03/2015 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần thứ hai đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu trong nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
04/03/2015 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015
04/03/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
04/03/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015
04/03/2015 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm khóa III, nhiệm kỳ 2011 - 2016
04/03/2015 Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện Bảo Lâm giai đoạn 2015 - 2016
04/03/2015 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm lân thứ hai đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu trong nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN HẠ LANG
04/03/2015 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015
04/03/2015 Nghị quyết về việc phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2015
04/03/2015 Nghị quyết về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Hạ Lang giai đoạn 2015 - 2020
04/03/2015 Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện
04/03/2015 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
04/03/2015 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 9 đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu trong nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN HÒA AN
04/03/2015 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
04/03/2015 Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015
04/03/2015 Nghị quyết về quyết định danh mục, chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp năm 2015
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
04/03/2015 Kế hoạch thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2020
HĐND HUYỆN HẠ LANG
04/03/2015 Nghị quyết về việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
HĐND HUYỆN HÒA AN
04/03/2015 Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Hòa An
04/03/2015 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Hòa An
04/03/2015 Nghị quyết về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
04/03/2015 Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
04/03/2015 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
04/03/2015 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần thứ hai đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu trong nhiệm kỳ 2011 - 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready