Các số công báo
Số 11+12 , năm 2015 ngày 29/01/2015
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
29/01/2015 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Băng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/01/2015 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Thông Nông
29/01/2015 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Trùng Khánh
29/01/2015 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Cao Bằng
29/01/2015 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Phục Hòa
29/01/2015 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Trà Lĩnh
29/01/2015 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Hà Quảng
29/01/2015 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Bảo Lâm
29/01/2015 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Bảo Lạc
29/01/2015 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Hạ Lang
29/01/2015 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Thạch An
29/01/2015 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Nguyên Bình
29/01/2015 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Hòa An
29/01/2015 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Quảng Uyên
29/01/2015 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
29/01/2015 Quyết định về việc cho phép doanh nghiệp được thực hiện kinh doanh xuất khẩu gạo qua địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready