Các số công báo
Số 11+12+13 , năm 2019 ngày 02/05/2019
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
17/04/2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
29/03/2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
27/03/2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
21/12/2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
20/12/2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
19/12/2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 (NQ 30a)
19/12/2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Quảng Uyên
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
04/04/2019 Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
21/12/2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc Quyết định giao dự toán thu và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019
21/12/2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về các danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản điều chỉnh, bổ sung thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2019
21/12/2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc
21/12/2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
19/12/2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
19/12/2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên
19/12/2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên
18/12/2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Uyên nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/12/2018 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready