Các số công báo
Số 01+02+03+04+05 , năm 2015 ngày 01/01/2015
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
31/12/2014 Nghị quyết về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/12/2014 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
31/12/2014 Nghị quyết về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015
31/12/2014 Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Cao Bằng thực hiện
31/12/2014 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05/07/2012 và Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/07/2013 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/12/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013
31/12/2014 Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/12/2014 Nghị quyết về huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2020
31/12/2014 Nghị quyết về việc thông qua Đề án xây dựng lực lượng Dân quân thường trực các xã, thị trấn biên giới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2025
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
31/12/2014 Nghị quyết về Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
31/12/2014 Nghị quyết về thông qua Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/12/2014 Nghị quyết về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất và đăng ký chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2014, 2015
31/12/2014 Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
31/12/2014 Nghị quyết về nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030
31/12/2014 Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
31/12/2014 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
31/12/2014 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 2 đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu trong nhiệm kỳ 2011 - 2016
31/12/2014 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2011 - 2016
31/12/2014 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready