Các số công báo
Số 22+23 , năm 2014 ngày 25/12/2014
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
24/12/2014 Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
24/12/2014 Quyết định ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
24/12/2014 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn
24/12/2014 Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
24/12/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2014 - 2020
24/12/2014 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng
24/12/2014 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng Đồ án: Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh giai đoạn 2014 - 2025 tầm nhìn đến năm 2035, tỷ lệ 1/2000
24/12/2014 Quyết định cấp Bằng công nhận trường Tiểu học Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đạt chuẩn Quốc gia mức độ I
24/12/2014 Quyết định cấp Bằng công nhận trường Tiểu học Nặm Nhũng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đạt chuẩn Quốc gia mức độ I
24/12/2014 Quyết định cấp Bằng công nhận trường Tiểu học Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đạt chuẩn Quốc gia mức độ I
24/12/2014 Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết khu tái định cư trường dạy nghề và khu vực km 4, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng - tỷ lệ 1/500
24/12/2014 Quyết định về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện
24/12/2014 Quyết định ban hành quy định về chế độ chi trả tiền nhuận bút, thù lao tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
24/12/2014 Quyết định về việc công nhận bổ sung các doanh nghiệp được kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn và các cửa khẩu, cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
24/12/2014 Quyết định về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready