Các số công báo
Số 21 , năm 2014 ngày 25/11/2014
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
24/11/2014 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung NQ số 15/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh v/v quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh CB
UBND TỈNH CAO BẰNG
24/11/2014 Quyết định ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
24/11/2014 Quyết định ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
24/11/2014 Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
24/11/2014 Quyết định phê duyệt Dự án mô hình giảm nghèo bền vững - phát triển cây Thanh long năm 2014 tại xã Thái Học và Bắc Hợp, huyện Nguyên Bình
24/11/2014 Quyết định phê duyệt Dự án mô hình giảm nghèo bền vững - Phát triển chăn nuôi lợn nái sinh sản năm 2014 tại xã Đức Xuân, huyện Thạch An
24/11/2014 Quyết định về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng - tỷ lệ 1/2.000
HĐND TỈNH CAO BẰNG
24/11/2014 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015
24/11/2014 Nghị quyết v/v thành lập xóm Phiêng Pán, xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc; thành lập xóm Thượng Sơn, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng; thành lập tổ dân phố 24, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
24/11/2014 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2011 - 2016
24/11/2014 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2011 - 2016
UBND TỈNH CAO BẰNG
24/11/2014 Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, đối phó với ảnh hưởng của El Nino
24/11/2014 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2015
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready