Các số công báo
Số 16+17 , năm 2014 ngày 25/08/2014
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
24/08/2014 Nghi quyết về một số chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2015 - 2020
24/08/2014 Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2016
24/08/2014 Nghị quyết về Cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
24/08/2014 Nghị quyết về mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh CB
24/08/2014 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy theo địa chỉ tỉnh Cao Bằng
24/08/2014 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
24/08/2014 Quyết định ban hành Quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
24/08/2014 Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
24/08/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Cao Bằng
24/08/2014 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
24/08/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
24/08/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2013
24/08/2014 Nghị quyết về quyết định giao bổ sung dự toán thu ngân sách trên địa bàn năm 2014
24/08/2014 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2014
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
24/08/2014 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
24/08/2014 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
24/08/2014 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
24/08/2014 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
UBND TỈNH CAO BẰNG
24/08/2014 Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Ebola, cúm A(H5N6)
24/08/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, lối mở, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready