Các số công báo
Số 15 , năm 2014 ngày 20/07/2014
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
19/07/2014 Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HẠ LANG
19/07/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013
19/07/2014 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
HĐND HUYỆN HÒA AN
19/07/2014 Nghị quyết về phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014
19/07/2014 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013
19/07/2014 Nghị quyết về giao bổ sung chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và phương án phân bổ thu bổ sung ngân sách năm 2014
HĐND HUYỆN THẠCH AN
19/07/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013
19/07/2014 Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm cơ bản 6 tháng cuối năm 2014
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
19/07/2014 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
19/07/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
19/07/2014 Quyết định về việc ban hành tạm thời Danh mục kỹ thuật tương đương trong khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
19/07/2014 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong khu kinh tế cửa khẩu và khu công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready