Các số công báo
Số 14 , năm 2014 ngày 10/07/2014
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
09/07/2014 Quyết định ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
09/07/2014 Nghị quyết phê chuẩn nhiệm vụ chi ngân sách từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2013 của thành phố Cao Bằng
09/07/2014 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014
09/07/2014 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013 thành phố Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
09/07/2014 Nghị quyết về việc thông qua các Danh mục đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2014
09/07/2014 Nghị quyết về việc bổ sung, tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014
01/07/2014 Nghị quyết về việc Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
09/07/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Quảng Uyên năm 2013
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
09/07/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2013
09/07/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2014
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
09/07/2014 Quyết định về việc công nhận các doanh nghiệp được kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng qua lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready