Các số công báo
Số 13 , năm 2014 ngày 01/07/2014
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/06/2014 Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/06/2014 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/06/2014 Quyết định ban hành Quy định thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sx các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn,bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020
30/06/2014 Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/06/2014 Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 tỉnh Cao Bằng
30/06/2014 Quyết định về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/06/2014 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tiếp nhận viện trợ phi dự án do tổ chức Good Samaritan Medical Ministry - Mỹ tài trợ
30/06/2014 Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Mua gạo hỗ trợ cho hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ và trồng rừng năm 2014 theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ
30/06/2014 Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Mua gạo hỗ trợ cho hộ nghèo các thôn, bản biên giới năm 2014 theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ
30/06/2014 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready