Các số công báo
Số 08 , năm 2014 ngày 01/04/2014
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/03/2014 Quyết định ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
31/03/2014 Nghị quyết về phê chuẩn các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2014
31/03/2014 Nghị quyết về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014
31/03/2014 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc khóa XVIII
31/03/2014 Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc
31/03/2014 Nghị quyết phê chuẩn Kế hoạch vốn và các danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo (CT 135) năm 2014
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
31/03/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
31/03/2014 Nghị quyết về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014
31/03/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
31/03/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014
31/03/2014 Nghị quyết về phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
31/03/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014
31/03/2014 Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông năm 2014
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/03/2014 Kế hoạch thực hiện lộ trình việc xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng (lò hofman) sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020
31/03/2014 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng Đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng - tỷ lệ 1/2.000
31/03/2014 Quyết định về việc phê duyệt Đồ án: Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2014 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỷ lệ 1/2.000
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready