Các số công báo
Số 07 , năm 2014 ngày 15/03/2014
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/03/2014 Quyết định về bổ sung danh mục phí, mức thu phí vệ sinh tại các chợ trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
14/03/2014 Quyết định ban hành quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
14/03/2014 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng
14/03/2014 Nghị quyết phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng năm 2014 từ nguồn vốn kiến thiết thị chính
14/03/2014 Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014
14/03/2014 Nghị quyết phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
14/03/2014 Nghị quyết về việc phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2013
14/03/2014 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phục Hòa năm 2014
14/03/2014 Nghị quyết về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014
HĐND HUYỆN THẠCH AN
14/03/2014 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014
14/03/2014 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
14/03/2014 Nghị quyết về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014
14/03/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Trà Lĩnh năm 2013
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/03/2014 Quyết định về việc bổ sung mặt hàng được kinh doanh tạm nhập, tái xuất qua lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
14/03/2014 Quyết định về việc bổ sung mặt hàng đã qua sử dụng được tái xuất qua lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch Án
14/03/2014 Quyết định về việc công nhận doanh nghiệp được kinh doanh tạm nhập, tái xuất qua lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An
14/03/2014 Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, có xét đến năm 2025
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
14/03/2014 Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa khóa XVIII
14/03/2014 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014 Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa khóa XVIII
14/03/2014 Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013
14/03/2014 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2013
HĐND HUYỆN THẠCH AN
14/03/2014 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
14/03/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
14/03/2014 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân huyện năm 2014
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready