Các số công báo
Số 05+06 , năm 2014 ngày 14/01/2014
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/01/2014 Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/01/2014 Quyết định về bổ sung danh mục phí, mức thu phí đối với phương tiện vận tải chở xe ô tô tạm nhập, tái xuất qua lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
14/01/2014 Quyết định ban hành Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/01/2014 Quyết định về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HẠ LANG
14/01/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2014
14/01/2014 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện
14/01/2014 Nghị quyết về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014
14/01/2014 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
14/01/2014 Nghị quyết về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014
14/01/2014 Nghị quyết về Quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
14/01/2014 Nghị quyết về Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
14/01/2014 Nghị quyết về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, phân bố dự toán chi ngân sách địa phương năm 2014
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
14/01/2014 Nghị quyết về Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2014
14/01/2014 Nghị quyết vê Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014
14/01/2014 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
14/01/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án phát triển vùng mía nguyên liệu xuất khẩu huyện Trùng Khánh giai đoạn 2013 - 2016
14/01/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất đai năm 2014
14/01/2014 Nghị quyết về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2014
14/01/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/01/2014 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
14/01/2014 Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
14/01/2014 Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025
14/01/2014 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
14/01/2014 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng năm 2014
14/01/2014 Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng năm 2014
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
14/01/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2014
14/01/2014 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
14/01/2014 Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên
14/01/2014 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
14/01/2014 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/01/2014 Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready