Các số công báo
Số 08 , năm 2013 ngày 31/01/2013
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
31/01/2013 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn chương trình hoạt động giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XX
31/01/2013 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND về việc thành lập trường Mầm non Sông Bằng, thành phố Cao Bằng
31/01/2013 Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng từ nguồn vốn kiến thiết thị chính năm 2013
31/01/2013 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013
31/01/2013 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Bằng năm 2013
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
31/01/2013 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phục Hòa năm 2013
31/01/2013 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/12/2013 Quyết định về việc phê duyệt Đồ án: Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2014 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỷ lệ 1/2.000
31/01/2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Tỵ 2013
31/01/2013 Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc công nhận các kho, bãi phục vụ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
31/01/2013 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2013 Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa khóa XVIII
31/01/2013 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về dự toán kinh phí hoạt động năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa
31/01/2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc quyết định phân bổ, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2012 huyện Phục Hòa
31/01/2013 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục chi tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready